Izzy Stradlin

Touring band:

Izzy Stradlin

Duff McKagan

Taz Bentley

Rick Richards

April 2000:

Saturday 15th Tokyo

Monday 17th Yokohama

Wednesday 19th Osaka

Friday 21st Nagoya

Back to the Izzy Stradlin page

Copyright © 2000 Jarmo Luukkonen