"Like A Dog"

I wanna run, I wanna run
Into the sand, just like a dog

I wanna run, I wanna run
Into the fields, just like a dog

I wanna run, I wanna run
Down in the woods, just like a dog

I wanna run, I wanna run
Into a river, I wanna runBack to Like A Dog